Wykonanie prac z zakresu hodowli szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów - szkółkowanie 82 tys. sadzonek w Karkonoskim Banku Genów..

Jelenia Góra: Wykonanie prac z zakresu hodowli szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów - szkółkowanie 82 tys. sadzonek w Karkonoskim Banku Genów.
Numer ogłoszenia: 301632 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze , ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7553726, faks 75 7553348.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka sektora finansów publicznych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac z zakresu hodowli szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów - szkółkowanie 82 tys. sadzonek w Karkonoskim Banku Genów..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac z zakresu hodowli szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów - szkółkowanie 82 tys. sadzonek w Karkonoskim Banku Genów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium: 500,00,- (słownie: - pięćset złotych),
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    wykonawca powinien udokumentować wykonanie co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 30 000 zł(słownie trzydzieści tysięcy brutto)w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie . Za usługi odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia zamawiający uzna wykonane usługi z zakresu hodowli szkółkarskiej drzew i krzewów. Sposób oceny na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpnmab.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 13:00, miejsce: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 58-570 Jelenia Góra sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
z upoważnienia Dyrektora KPN
mgr inż. Przemysław Tołoknow

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy załącznik nr 1 - kosztorys ofertowy » format : pdf [ 18.92 kB ] Opublikowano : dnia 14.08.2012 o godzinie 14:20:26.
załacznik nr 2 - opis prac załacznik nr 2 - opis prac » format : pdf [ 23.21 kB ] Opublikowano : dnia 14.08.2012 o godzinie 14:20:48.
załącznik nr 3 - wzór oferty załącznik nr 3 - wzór oferty » format : pdf [ 41.62 kB ] Opublikowano : dnia 14.08.2012 o godzinie 14:21:10.
załącznik nr 4 - wzór umowy załącznik nr 4 - wzór umowy » format : pdf [ 40.04 kB ] Opublikowano : dnia 14.08.2012 o godzinie 14:21:30.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub jej unieważnieniu :

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty » format : pdf [ 15.82 kB ]
Opublikowano : dnia 29.08.2012 o godzinie 11:02:42.

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 14.08.2012 o godzinie 14:19:32.

Wersja do druku