Wydawnictwa jubileuszowe Karkonoskiego Parku Narodowegop

 

KPN/7/08

                                                                                         Jelenia Góra , 2008-11-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Wydawnictwa jubileuszowe Karkonoskiego Parku Narodowego”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Karkonoski Park Narodowy

ul, Chałubińskiego 23

58-570 Jelenia Góra

www.kpnmab.pl

E-mail: sekretariat@kpnmab.pl

Godziny urzędowania : 7:30- 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kpnmab.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Wydawnictwa jubileuszowe Karkonoskiego Parku Narodowego” zostały podzielone na 4 pakiety: Broszury, Foldery, Mapa, Kalendarze.

Pakiet nr 1 obejmuje 5 broszur

 1. „Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego”,
 2.  „Fauna Karkonoskiego Parku Narodowego”,
 3.  „Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym”,
 4.  „Natura 2000 w Karkonoskim Parku Narodowym”,
 5. „Zastosowanie GIS w zarządzaniu Karkonoskim Parkiem Narodowym”.

Pakiet nr 2 - obejmuje 4 foldery

 • 1. „Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego”,
 • 2. „Co to jest Park Narodowy?”,
 • 3. „Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej”,
 • 4. „Mapka Karkonoskiego Parku Narodowego”.

Pakiet nr  3 -  Mapa przyrodniczo – edukacyjna Karkonoskiego Parku Narodowego

Pakiet nr 4 - obejmuje 2 kalendarze:

1. Kalendarz 13- stronicowy,

2. Kalendarz trójdzielny.

Wspólny Słownik Zamówień: 79823000-9

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia  - 15.12.2008 roku

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną i odpowiednią ofertę oraz:
 • a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • c) Znajdujący się z sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP,

a ponadto:

 • e) W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, min. 5 pozycji wydawniczych różnorodnych,
 • f) Wykonali w/w usługę należycie,

sposobu oceniania ; spełnia  / nie spełnia

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena – 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-11-24  do godz. 14:00

w siedzibie zamawiającego pokój nr 16 sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-11-24 o godz. 14:30

w siedzibie zamawiającego – świetlica                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,                         

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 315389-2008  dnia 2008-11-14

 

Dyrektor KPN

dr inż. Andrzej Raj

 

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Opublikowano : Szczybura Emilia, dnia 14.11.2008 o godzinie 15:25:06.

Wersja do druku